§  1 NAVN

Kontorets navn er:

OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG

MØRE OG ROMSDAL

Kontoradressen skal være Møre og Romsdal

§  2 FORMÅL

På vegne av medlemsbedriftene i Møre og Romsdal, er kontorets formål å tilrettelegge opplæringen for elektrofag underlagt lov om tilsyn med elektriske anlegg(tilsynsloven) og lov om grunnskolen og opplæringsloven. Men også gjeldende for andre fag når medlemsbedriftene ønsker dette, og de kan dekke målene i læreplanen. Dette innebærer at kontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen,

§  3 OPPLÆRINGSKONTORETS OG MEDLEMSBEDRIFTENES ANSVAR

Det er medlemsbedriftene som bestemmer når og hvilke lærlinger man ønsker å ta inn på lærekontrakt. Opplæringskontoret skal være et administrativt organ som er eid av bedriftene og som skal stå til rådighet for å hjelpe til å organisere det praktiske i arbeidet i forbindelse med lærekontrakten. Nedenfor er listet noen av de oppgavene som ligger under opplæringskontoret.

Opplæringskontoret:

 • OPPLÆRINGSKONTORET SKAL FREMTRE SOM NYTENKENDE, MOTIVERENDE OG FREMTIDSRETTET INNENFOR FAGFELTET.
 • VI SKAL DRIVE AKTIVT REKRUTTERINGSARBEID TIL BRANSJEN GJENNOM Å VÆRE SYNLIGE I ULIKE FORA HVOR REKRUTTERING ER TEMA.
 • skal tegne lærekontrakt med lærlingen etter avtale med en eller flere lærebedrifter.
 • skal påse at den samlede læretid skal dekke alle elementer i opplæringen i henhold til opplæringsplanen/læreplanen.
 • har ansvaret for å koordinere opplæringen i samråd med de faglige ansvarlige i den enkelte bedrift.
 • skal ha ansvaret for den nødvendige teoretiske opplæring.
 • skal passe på at lærlingen meldes opp til fagprøve etter endt opplæring, og sørge for at lærlingene i    samarbeid med bedriftene får egnet prøvearbeid.
 • kan i samarbeid med lærling og medlemsbedrift omplassere lærlingen til en annen bedrift for kortere eller lengre tid, dersom forholdene gjør det nødvendig.
 • må straks underrette Møre og Romsdal fylkeskommune ved permittering eller innskrenkninger ved opplæringsbedriftene.
 • Skal ved behov arrangere instruktørkurs.

Medlemsbedriften:

 • plikter å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f. eks. på grunn av permittering, sjukmeldinger,  innskrenkning eller oppsigelser ved medlemsbedriften.
 • Medlemsbedrifter forplikter seg til å delta på instruktørkurs. Nye bedrifter skal gjennomføre instruktørkurs i løpet av det første medlemsåret.
 • Plikter å gjennomføre halvårevaluering og sende resultatet til Opplæringskontoret.
 • Plikter å gi praksisopplæring i henhold til opplæringsloven. Samt godkjenne de elektroniske jobbsedlene slik at det kan skrives ut dokumentasjon på opplæringen.
 • Ved problemer i læretid skal Opplæringskontoret informeres før tiltak eller vurdering av heving blir iverksatt.
 • Stille kandidater til rådighet for Opplæringskontoret under rekrutteringsarbeid.
 • Plikter å tilrettelegge for teoriundervisning med minimum 30 dager oppgavedager i bedrift i tillegg til undervisningsdager for basis 1-lærlinger.

§  4 MEDLEMSSKAP

Alle bedrifter med faglig leder som tilfredsstiller kravene i tilsynsloven og lov om fagopplæring i arbeidslivet, kan bli medlem. Medlemsbedriftene skal godkjennes av Møre og Romsdal fylkeskommune som lærebedrift eller som bedrift som sammen med andre skal gi opplæring innenfor opplæringskontorets virkeområde –j fr. Opplæringsloven § 4-3 2.ledd

Medlemmer tas opp etter at avgift fastsatt av kontorets generalforsamling er betalt. Deretter en årlig medlemsavgift fastsatt av generalforsamlingen.

Medlemsbedriftene plikter å la alle sine lærekontrakter gå gjennom opplæringskontoret for elektrofag.

(Kun kontrakter innen elektrofagene).

Utmelding fra opplæringskontoret kan skje med ett års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom /med opplæringskontoret, skal fullføre sin læretid

§  5 ØKONOMI

Opplæringskontoret finansieres gjennom offentlige og andre tilskudd og av den fondsavgift hvert enkelt medlem betaler. Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften av kontoret, skal refunderes lærebedriftene som godtgjørelse for opplæring av lærlingen eller avsettes til et fond til videre utvikling av Opplæringskontoret. Eventuell tilbakeføring skal skje forholdsvis etter antall lærlinger hver bedrift har tilknyttet opplæringskontoret.

Eventuelle underskudd i forbindelse med driften av kontoret skal dekkes ved at medlemsbedriftene betaler inn til opplæringskontoret. Underskuddsbeløpet beregnes forholdsvis etter det antall lærlinger som er tilsluttet kontoret.

§  6 GENERALFORSAMLING

Innen utgangen av april måned hvert år skal det avholdes generalforsamling. Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet. Hver medlemsbedrift representerer en stemme på generalforsamlingen. Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår.

Generalforsamlingen skal velge styre, behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående år, styrets forslag til budsjett for kommende år.

Generalforsamlingen skal velge revisor. Denne skal minst være registrert revisor.

På generalforsamlingen skal også opplæringskontorets daglige leder møte. Daglig leder har forslagsrett, men ikke stemmerett.

Møre og Romsdal fylkeskommune har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på generalforsamlingen.

Valg presiseres ved simpelt flertall.

§  7 STYRET

Opplæringskontorets styre består av en leder, seks medlemmer samt fire varamedlemmer som alle velges av generalforsamlingen. Styremedlemmenes funksjonstid skal være to år.

Styrets leder velges for ett år av gangen. Valget skal være skriftlig, dersom en eller flere i generalforsamlingen ønsker dette. Styret skal velges fra medlemsbedriftene og blir sammensatt av fire representanter fra elektroentreprenører, en representant fra energiverk og en representant fra arbeidstakersiden og en fra hele medlemsmassen. For å være valgbar, må man på valgtidspunktet komme fra godkjent lærebedrift. Dersom man slutter i en medlemsbedrift i løpet av valgperioden, er man ikke berettiget til styreplassen. Dersom et styremedlem trer ut av styret før utløpet av sin funksjonstid, skal vara tre inn med samme funksjonstid som uttrådt medlem. Styrets varamedlemmer velges for et år av gangen. Varamedlemmene skal representere elektroentrepenør, energiverk, arbeidstager og fra hele medlemsmassen.

Det velges en valgnemnd for hvert år, bestående av 3 representanter, en fra elektroentreprenører, en fra energiverk, og en fra arbeidstakersiden.

Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  Daglig leder i Opplæringskontoret er styrets sekretær.

Styret ansetter daglig leder for opplæringskontoret.

Rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett.

§  8 ADMINISTRASJON

Opplæringskontoret ledes av daglig leder ansatt av styret. Styret utarbeider instruks for daglig leder.

§  9 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av disse vedtektene kan skje i ordinær generalforsamling, eller ekstraordinær generalforsamling innkalt av styret med 14 dagers varsel. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

§ 10 OPPLØSNING

Opplæringskontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av fremmøtte medlemsbedriftene i to etterfølgende generalforsamlinger vedtar dette. Midlene blir etter generalforsamlingens beslutning å fordele på medlemsbedriftene.

Vedtektene gjelder fra 8.april 2020