Du kan lese om F-gassforordningen her: Returgass

De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles er krav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6-gass. Det innføres også krav om sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6. Alle importforbud som omhandles i forordningen er allerede gjeldende, mens sertifiseringsordningene er under utvikling. Regelmessige kontroller med etterlevelsen av reglene knyttet til sertifisering vil innfases i takt med at sertifiseringsordningen faller på plass.

Implementeringen får i første rekke konsekvenser for følgende bransjer:

Kuldebransjen (inkl. varmepumper og luftkondisjonering)

 • Bilbransjen (luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy)
 • Høyspentbransjen (utstyr isolert med SF6)
 • Brannvernbransjen (slukkegasser)
 • Noen andre bransjer som importerer eller benytter gassene

Kravene i F-gass forordningen gjelder for:

Produsenter, importører og eksportører av F-gasser

 • Produsenter og importører som markedsfører visse typer produkter som inneholder F-gasser
 • Operatører av utstyr og systemer som inneholder F-gasser
 • Teknisk personale og foretak som er involvert i aktiviteter med utstyr som inneholder F-gasser

F-gass forordningen omfatter følgende type anlegg:

Stasjonære kulde, klima og varmepumpeanlegg

 • Klimaanlegg i kjøretøy
 • Brannslukkingsutstyr og systemer som inneholder F-gass
 • Høyspentbrytere og annen kraftelektronikk som benytter SF6
 • Utstyr som benytter F-gasser som løsemiddel

Anvendelse:

Forordningen får anvendelse for personell som utfører følgende type oppgaver:

 • Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg eller mer av fluorholdige klimagasser og av anlegg som inneholder 6 kg eller mer av fluorholdige klimagasser med hermetisk lukkede systemer
 • Gjenvinning, d.v.s. innsamling og lagring av fluorholdige klimagasser
 • Installasjon
 • Vedlikehold og reparasjon

Forordningen får også anvendelse for foretak som utfører følgende type oppgaver:

 • Installasjon
 • Vedlikehold og reparasjon

Sertifikatkategorier:

Alle personer og foretak i Norge som utfører oppgaver som beskrevet over, må inneha et sertifikat tilsvarende den kategori de jobber innenfor. Kategoriene er som følger:

Kategori I Installasjon, service, vedlikehold, lekkasjesøking og gjenvinning for alle fyllingsmengder
Kategori II Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer,

samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer

Installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system

Kategori III Gjenvinning når det gjelder anlegg med mindre enn 3 kg gass eller hermetisk lukkede system med mindre enn 6 kg gass
Kategori IV Lekkasjekontroll av anlegg uansett størrelse